Algemene voorwaarden voor Cursussen

Bij Begrip door Inzicht Praktijk & Cursuscentrum voor Kinesiologie (hierna te noemen "Begrip door Inzicht") zijn we genoodzaakt om ons aan bepaalde betalingsvoorwaarden te houden. We verwijzen hiervoor ook naar het Reglement van inschrijving.

Annuleringsvoorwaarden:

 • Administratiekosten en verblijfskosten worden nooit gerestitueerd;
 • Bij annulering tot acht weken voor de startdatum van de cursus wordt het desbetreffende gefactureerde cursusgeld voor 100% gerestitueerd;
 • Bij annulering tot zes weken voor de startdatum van de cursus wordt het desbetreffende gefactureerde cursusgeld voor 50% gerestitueerd;
 • Bij annulering tot vier weken voor de startdatum van de cursus wordt het desbetreffende gefactureerde cursusgeld voor 25% gerestitueerd;
 • Bij annulering binnen vier weken voor de startdatum van de cursus wordt het desbetreffende gefactureerde cursusgeld voor 0% gerestitueerd.
 • De annuleringsvoorwaarden zijn openbaar gepubliceerd. Op facturen wordt naar deze voorwaarden verwezen.

Deze annuleringsvoorwaarden staan ook omschreven in de voorwaarden van TOPKI

Praktijk en Cursuscentrum voor Kinesiologie Begrip door Inzicht / Inge Burgerhof behoudt zich het recht voor een cursus af te gelasten als er te weinig deelnemers zijn of wegens ziekte.

De professionele ethiek zoals beschreven in Algemene voorwaarden voor Consulten geldt ook voor de cursussen.

Online Leer Omgeving (OLO)

Voor, tijdens en na de cursus heb je toegang tot de Online Leer Omgeving. Hierin wordt veel achtergrondinformatie gegeven over de materie, zodat je weet wat je test en wat dat betekent. Hiermee bereid je je voor op de praktijkdagen. De praktijkdagen hebben dan meer inhoud, diepgang en worden door allen gedragen i.p.v. alleen door de trainer. Samen tillen we de cursus naar een nog hoger niveau.

De investering voor de OLO is per module met een aantal cursussen:
€ 60 incl BTW voor het eerste jaar.
Elk vervolg jaar € 10 korting op de prijs van het voorgaande jaar tot een minimum van € 20 per jaar.

De modules:

Begrip door Inzicht verleent je na betaling toegang tot de Online Leer Omgeving, hierna te noemen: 'OLO', www.topki-online.nl.

Deze OLO is met grote zorgvuldigheid samengesteld door Inge Burgerhof van Begrip door Inzicht in opdracht van TOPKI. TOPKI en Begrip door Inzicht zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de in de OLO aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze OLO kunnen geen rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Alle informatie op deze website is onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Hierbij behoudt Begrip door Inzicht zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder voorafgaande mededeling aan jou.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website liggen bij Begrip door Inzicht. Bij de samenstelling van deze website hebben wij uiterste zorgvuldigheid betracht om eventuele rechthebbenden van beeldmateriaal te achterhalen. Mocht je van mening zijn dat je rechthebbende bent over het beeldmateriaal, dan verzoeken wij je contact met ons op te nemen. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Begrip door Inzicht.

Het abonnement voor de OLO module Touch for Health is voor één jaar. Daarna wordt het automatisch met één jaar verlengd én ontvang je een factuur. Elk volgend jaar krijg je € 10,00 korting per module op de prijs van het voorgaande jaar tot een minimum van € 20 per jaar.

Opzeggen dient 3 maanden vóór het volgende termijn plaats te vinden via e-mail naar inge@topki-online.nl.

Algemene voorwaarden voor Consulten

Voorwaarden kinesiologische behandeling

 • De basis van het kinesiologische werk is de gelijkwaardigheid tussen de kinesioloog en de cliënt en gebaseerd op zelfverantwoording.
 • De kinesioloog werkt met de spiertest om blokkades zichtbaar te maken. Maar de spiertest is niet geschikt om een diagnose vast te stellen of een medische diagnose te vervangen.
 • Kinesiologie kan nooit in de plaats van de reguliere medische zorg staan.
 • De behandeling is niet in staat ongeneeslijke ziekten weg te nemen. De therapie vervangt nooit controles van huisarts en/of specialist, indien de cliënt onder behandeling is van huisarts en/of specialist.
 • De behandelaar/kinesioloog adviseert nooit met medicijnen te stoppen, te verminderen, of deze door andere substanties te vervangen. Voorgeschreven medicatie is ten allen tijde de verantwoordelijkheid van de voorschrijver; de huisarts en/of specialist bij wie de cliënt onder controle staat.
 • De kinesioloog kan om het proces te steunen, bloesem, voeding, beweging of oefeningen adviseren. Echter het is de vrije beslissing van de cliënt om een voorstel van de kinesioloog op te volgen.
 • De kinesioloog kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het resultaat van de kinesiologische behandeling, slechts voor de handelingen die hij tijdens de sessie verricht en of hij volgens behandelovereenkomst werkt.

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

 • De kinesioloog is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • De kinesioloog is gehouden aan de etische code: ki-net.nl/De_Ethische_Code. Deze is ook te lezen op de site van TOPKI
 • De kinesioloog stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie. 
 • De kinesioloog zal alleen een behandeling verrichten met toestemming van de cliënt. Bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De kinesioloog die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit op verzoek een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders, mits zij beide het ouderlijk gezag hebben. Overal in dit document waar cliënt staat, dient ook gelezen te worden: ouders of voogd van…
 • De kinesioloog verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. Dit gebeurt bij minderjarigen in overleg en met overeenstemming van het kind.
 • De cliënt verplicht zich middels het anamnese gesprek relevante informatie aan de kinesioloog te verstrekken.
 • De kinesioloog houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere kinesiologen) overhandigd of medegedeeld.
 • De kinesioloog verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- kinesioloog of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Afspraken behandelingen/consulten

 • De cliënt is geïnformeerd over de kosten en werkwijze per behandeling/consult via de website.
 • De kosten van de therapie bedragen € 75 voor het intakegesprek en € 75  per sessie hierop volgend. Vanaf 1 januari 2023 blijft deze prijs behouden. Prijsstijgingen worden voor ingangsdatum aangekondigd.
 • De kinesiologische behandeling is opgebouwd uit één of een aantal consulten, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt.
 • Het behandelproces bestaat uit de volgende stappen; 1. Het (intake)gesprek met de cliënt over zijn klachten, (medische historie), doel; 2. Het zoeken van de stress/blokkades m.b.t. zijn doel, onbalans via spiertest; 3. Het bewerken van deze onbalans via behandeltechnieken waar de behandelaar voor is opgeleid; 4. Het natesten van het effect van de behandeling; 5. Het evalueren van de sessie ter afsluiting.
 • De kinesioloog en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding kinesioloog – cliënt.
 • De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.
 • Na iedere sessie (of na een vooraf afgesproken serie van sessies) wordt in overleg besloten of de therapie/behandeling een vervolg zal krijgen.
 • Een consult/behandeling duurt in  principe een uur, indien nodig kunnen afwijkende tijden (vooraf) worden afgesproken.
 • Betalingswijze van de behandelingen is contant of op rekening, waarbij na ontvangst van de factuur binnen 14 dagen betaald dient te worden.
 • Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen (eventueel door een bericht via e-mail of telefonisch) anders wordt het consult in rekening gebracht.
 • Voor klachten over de behandeling is een stappenplan opgesteld, welke op de website te vinden is. De eerste stap is de klacht met de kinesioloog te bespreken.
 • Begrip door Inzicht en Inge Burgerhof is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt (bijvoorbeeld voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar).
 • Begrip door Inzicht en Inge Burgerhof is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van de cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan het Duizendblad 11, Culemborg, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

Vergoeding van de therapie

 • Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. De cliënt informeert zich altijd zelf vooraf aan het bezoek van de kinesioloog bij de zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt (bijvoorbeeld via de website van zorgwijzer).
 • Stuur ontvangen declaraties altijd in (Bewaar een kopie voor uzelf).

Bijzondere bepalingen

Medicatie:

Voorgeschreven medicatie mag de cliënt nooit zonder overleg met de huisarts en/of specialist veranderen of achterwege laten. Het is van belang dat de cliënt de huisarts en/of specialist laat weten dat u ook onder behandeling bent van een natuurgeneeskundige behandelaar/kinesioloog. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, neemt de cliënt contact op met zijn/haar huisarts of specialist.

Verhindering behandelaar:

Als de kinesioloog door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten, behandelingen of sessie te voeren, kan zij/hij voorstellen een collega-kinesioloog in haar/zijn plaats in te schakelen die de behandeling overneemt.

In het geval dat de cliënt dit niet wenst te accepteren dient zij/hij dit schriftelijk of per email aan de kinesioloog/behandelaar kenbaar te maken en eindigt de samenwerking per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de kinesioloog/behandelaar.

Beëindiging behandeling:

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goed vinden geschieden.

Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de cliënt tegen het advies in van de kinesioloog de overeenkomst beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de kinesioloog een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de kinesioloog in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

De kinesioloog kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De kinesioloog zal in een dergelijke situatie terug verwijzen naar de huisarts voor verdere hulp.

AVG:

De manier waarop ik voldoe aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat in het verwerkingsregister en is in te zien in de praktijk tijdens visitatie door de beroepsvereniging Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten (LVNT).

In de ‘Privacyverklaring’ staat vermeld welke privacygevoelige gegevens ik verwerk in het dossier van de cliënt en met welk doel. Middels de behandelovereenkomst tekent de cliënt voor gelezen én akkoord.

Praktijk gegevens

Inge Burgerhof
Erkend & Professioneel Kinesioloog
Duizendblad 11
4102 KP  Culemborg
06 – 28 26 32 50
kinesiologie@begripdoorinzicht.nl
www.begripdoorinzicht.nl

Begrip door Inzicht
Praktijk & Cursuscentrum voor Kinesiologie
K.v.K. nummer: 55615074 - BTW id nummer: NL001700999B10
AGB-code zorgverlener, AGB-code praktijk en de
registratienummers van de LVNT en RBCZ
staan vermeld op de factuur
IBAN: NL 07 ABNA 0567584100 t.n.v. Inge Burgerhof

Inge Burgerhof
Praktijk & Cursuscentrum voor kinesiologie en bewustzijnscoaching

Adres
Duizendblad 11
4102 KP Culemborg

Telefoon
06-28263250

Email
kinesiologie@begripdoorinzicht.nl

Stuur je vraag naar mij, door onderstaand formulier in te vullen en dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op.